Sverigedemokraterna behöver röster
– deras väljare behöver din

På söndag är det val i Sverige. Utgången kommer att forma vår framtid, hur vi ser på oss själva och hur världen ser på Sverige. Vi har ett antidemokratiskt parti med nationalsocialistiska rötter som växer sig starkare varje dag. Ett parti som splittrar Sverige.

Vi delar, gillar och publicerar åsikter om partiet i våra sociala medier för att visa vårt ställningstagande mot dem. Men mottagaren är oftast personer som redan delar vår åsikt. Nu har vi sju dagar på oss att minimera Sverigedemokraternas inflytande i riksdagen.

Därmed vill vi uppmana er att ta kontakt med en familjemedlem, släkting, vän, skolkamrat eller arbetskamrat som ni vet kanske kommer att rösta på Sverigedemokraterna i det stundande valet. Prata om saken. Lyssna. Argumentera. Och argumentera. Och argumentera. Din röst har aldrig varit viktigare. Men att dela den med redan övertygade är meningslöst. Sverigedemokraterna behöver röster - deras väljare behöver din.

Till dig som ska ta snacket

Att ta ett samtal där två olika livsåskådningar möts är svårt, och kan på förhand kännas lönlöst. Men det är det inte. Här kommer ett par tips på hur du kan inleda samtalet.

 • Inled inte med en anklagelse

  Fokusera hellre på saker som ni förenas kring, som exempelvis film, sport, musik eller litteratur. Med utgångspunkt i en trygg punkt blir det därefter enklare att ta steget till att tala om de frågor där ni tycker olika.

 • Att lyfta ett ämne där man tycker olika kan vara känsligt

  Därför är det också extra viktigt att du inte uppfattas som upprörd eller dömande när du för in samtalet på på politik och Sverigedemokraterna. Inled med en öppen fråga som, “Varför just SD”. Visa att du är genuint nyfiken och beredd att lyssna in, istället för att dumförklara.

 • Var personlig och öppen med din oro

  Du vill att den du talar med ska må bra, och du vill att den här personen ska vara mån om ditt välmående också. Tala om vad det är som gör att just du är orolig för att se Sverigedemokraterna i en stark maktposition i svensk politik? Hur påverkar det dig, människor du bryr dig om och samhället i stort? Lägg fram handfasta argument och brusa inte upp, även om ni tycker olika. Genom att ta samtalet sår du ett frö, väcker en tanke och nyanserar debatten.

 • Var vaksam på retoriska trick

  Att byta samtalsämne och beskylla andra för samma sak som du beskyller SD för är ett vanligt förekommande trick som kallas Whataboutism. När du märker att personen försöker byta ämne, be vänligt att hålla er till frågan och påpeka att andra gör samma fel betyder inte att det blir rätt.

 • Prata med personen vad hen är intresserad av

  Om det gäller en person som man känner, vilket fallet är här, så vet man oftast vilka frågor personen är mest engagerad i. Vad brinner personen för? Vad är viktigt för just den personen? Försök att argumentera med utgångspunkt i den fråga som personen själv är intresserad av och tycker är viktig.

Sju argument för att inte rösta på SD

Sverigedemokraterna pratar helst om invandring och migration. Men hur tar de ställning i andra frågor? Vi har sammanställt sju olika ämnen och tagit fram hur SD står i dem med handfasta motargument.

Miljö/klimat

SD tycker:

Att Sveriges utsläpp av växthusgaser är förhållandevis låga, samt att Sveriges möjlighet till att lösa världens miljöproblem är begränsade. SD vill se satsningar på internationella åtgärder och forskning, framför nationella satsningar.

Varför detta är problematiskt:

Resonemanget om att Sveriges utsläpp utgör en förhållandevis låg andel samt att vår vår möjlighet till påverkan är låg gör SD:s klimatpolitik oseriös och direkt farlig. Även om många länder är sämre än Sverige på utsläpp så förbrukar vi mer resurser och släpper ut mer är vad som är hållbart. Om alla världens länder låg på samma utsläppsnivå som Sverige, skulle vi behöva 4,2 jordklot. SD har valt att inte ställa sig bakom Parisavtalet och stöttar heller inte Sveriges nya klimatlag eller det långsiktiga klimatmålet för nationella utsläpp. Därtill saknar partiet en politik för att minska de svenska utsläppen av växthusgaser. Sverigedemokraterna sticker också ut bland riksdagspartier till följd av sina låga miljöambitioner och brist på konkreta förslag. Detta blir motsägelsfullt, då det är bra för svensk ekonomi att vara bäst på miljön, både sett till exportmöjligheter (gröna innovationer), men också sett till de arbetstillfällen som gröna företag kan skapa under kommande år.

Jämställdhet

SD tycker:

Att den offentliga jämställdhetsdebatten fokuserar för mycket på ojämlikhet mellan män och kvinnor, med argumentet att Sverige redan befinner sig långt fram. Fokus ska hellre läggas på frågor om hedersrelaterat våld och otrygghet.

Varför detta är problematiskt:

Samtidigt som SD hävdar att Sverige är långt fram samt att detta ska värnas, bedriver de en politik som går på tvärs mot redan etablerade kvinnospecifika rättigheter. Partiet vill se en sänkt abortgräns från 18 till 12 veckor och i och med detta öka statens makt över kvinnan och hennes kropp. De har även lämnat förslag på återinförandet av en sambeskattning som innebär att den ofta lägre avlönade kvinnan tvingas betala en skattesats som baseras på även mannens lön. Det befäster i sin tur kvinnans beroende av mannen och inskränker också kvinnans möjlighet till att vara självständig. Utöver att argumentera för lagändringar som kraftigt begränsar kvinnors inflytande, viktas partiets energi mot nischade och integrationsrelaterade frågor. Sammantaget gör detta att SD bedriver den mest antifeministiska politiken av alla svenska partier, samtidigt som de är ointresserade av att driva övergripande frågor framåt.

EU

SD tycker:

Att Sverige ska lämna EU, då medlemskapet är kostsamt, berövar Sverige makt och inflytande, samt har felriktade prioriteringar. Sverige ska inte vara del av en “överstatlig union”.

Varför detta är problematiskt:

EU är inte bara ett uttryck för skyldigheter, utan även något som gett Sverige möjligheter, t.ex. vad gäller export och import, rörlighet, brottsbekämpning och försvar. Vid Storbritanniens utträde blev det extra tydligt hur väljare som varit för Brexit plötsligt insåg att de även fråntagits saker de tidigare tagit för givet. Den fria rörligheten begränsas, liksom importen av varor som blivit självklara i vardagen. Konkret innebar det att semesterresorna blev krångligare och affärernas hyllor stod tomma. För Sverige, vars export och import till och från EU är avgörande för välståndet skulle utträdet slå hårt, kanske till och med hårdare än för Storbritannien. Det går helt på tvärs med SD:s önskan om ett välmående Sverige, med lägre brottslighet, en framgångsrik internationell politik och ett högt välstånd.

Demokrati

SD tycker:

Att det är viktigt att framhålla demokratiska värderingar i den offentliga debatten. De tycker att all offentlig makt i Sverige skall utgå från folket och menar att organisationen bekämpar rörelser vars idéer vilar på antidemokratiska grunder.

Varför detta är problematiskt:

I en fråga som är så pass central som demokrati är det viktigt att man kritiskt granskar faktiska handlingar och inte bara vad som kommuniceras utåt. Samtidigt som partiet slår vakt om demokrati i det offentliga har flera av partiets nuvarande toppnamn framhållit regeringarna i Polen (Lag och Rättvisa) och Ungern (Fidesz) som goda exempel, där de politiska systemen omformas genom bland annat grundlagsändringar och förtryck mot oppositionella partier. Utöver vurmen för auktoritära partier i Polen och Ungern har SD:s partiledare valt att avstå från att svara på vem han föredrar av Rysslands president Vladimir Putin och Frankrikes president Emmanuel Macron. Att Jimmie Åkesson inte kan välja mellan en demokratiskt vald ledare, vars land Sverige har haft goda politiska relationer med i decennier, och en auktoritär regim vars ledare aktivt arbetar för att underminera demokratiska samhällen i väst är talande på många sätt. Det visar framför allt att SD de facto skiljer sig från övriga riksdagspartier i synen på demokrati och de rättigheter vi åtnjuter i Sverige – oavsett vad som står i deras partiprogram.

Välfärd

SD tycker:

Att välfärden är en viktig fråga och genomsyrar stora delar av deras retorik. Politiken kretsar kring problemformuleringar som främst berör integration och migration och där ett politiskt omtag också väntas finansiera de välfärdssatsningar som partiet vill genomföra.

Varför detta är problematiskt:

För SD är det inte välfärdsförslagen i sig som är problematiska, utan bristen på konkreta sådana. Samtidigt som SD upplever att den svenska välfärden har problem, presenteras få konkreta förslag till hur problemen ska lösas. Istället presenteras en problemformulering och en finansieringsplan, som uteslutande går ut på att begränsa och förbjuda. Invandringen ringas in som den utgiftspost som resulterat i en “försämrad svensk välfärd” och en restriktiv invandringspolitik presenteras därför som en lösning. Synen på förbud har också svängt, där ståndpunkten kring exempelvis “vinster i välfärden” har skiftat från starkt emot till för. Genomgående pekas nysvenskar ut som en stor utgiftspost, som behöver regleras för att främja svensk välfärd. Bristen på konkreta förslag gör SD:s välfärdspolitik problematisk, samtidigt som deras ambivalens i viktiga välfärdsfrågor gör dem till ett osäkert alternativ. Svaret på frågan “hur vill ni förbättra välfärden?”, ger sällan ett konkret åtgärdsförslag utan resulterar istället i en ej direktrelaterad problemformulering. Det i sig gör att SD:s välfärdspolitik inte är realistisk eller genomförbar.

Integration

SD tycker:

Att barn och vuxna ska behandlas lika när de söker asyl. Tvång och våld ska vara tillåtet även vid utvisning av små barn och deras asylprocess ska se ut på samma vis som en vuxens, oavsett deras ålder. Barn ska också fråntas det särskilda skydd som i enlighet med FN:s barnkonvention gäller för alla under 18 år, vilket Sverige också skrivit under på.

Varför detta är problematiskt:

Sverige har undertecknat FN:s barnkonvention och därmed skrivit under på en internationell överenskommelse kring barnens roll och rättigheter i samhället. Om Sverige frångår FN:s barnkonvention blir frågan därför inte bara nationell, utan även en internationell kontrovers. Att tillämpa en restriktiv asylpolitik mot barn är därmed en direkt provokation gentemot andra demokratier som undertecknat konventionen och som enats i uppfattningen om ett barns samhälleliga rättigheter.

Ekonomi

SD tycker:

Att staten ska spara pengar genom minskad invandring och minskade integrationsinsatser och genom att ta bort existerande byggsubventioner och miljösatsningar, samt att statens intäkter kan öka genom höjd moms för restaurangbranschen. SD vill vidare se en statlig satsning på höjda bidrag, höja garantipensionen och sänka ett antal olika skatter.

Varför detta är problematiskt:

Sverigedemokraternas ekonomiska politik kan sammanfattas genom två konstateranden: de lovar allt till alla och budgeten är inte i balans. De lovar inte bara allt till alla i den traditionella meningen, alltså att man lovar att tillföra pengar till de olika delarna av välfärdens kärna trots att man saknar finansiering. Man utlovar också en buffé av vänster- och högerpolitik. De vill höja bidrag och samtidigt sänka skatterna. Effekten av detta blir dels ett hål i budgeten om 30 miljarder, och dels att satsningarna tar ut varandra så att de inte ger någon verklig effekt.

Att inte ha ordning på statens finanser är mycket riskfyllt. Om en budget inte är i balans, utan är underfinansierad likt SD:s, så spenderar staten mer pengar än vad den har vilket skapar ett underskott i statsfinanserna. Den praktiska risken med ett underskott i statens ekonomi är att det då inte finns några sparade pengar över till stora, kostsamma investeringar, som infrastruktursatsningar, samt att det inte finns några sparade pengar över till statliga insatser för att motverka effekterna av en lågkonjunktur. Ekonomiska bedömare ser vidare tecken på att den högkonjunktur vi befinner oss i nu kommer att mattas av och gå över i lågkonjunktur under nästa mandatperiod. Då måste staten också ha utrymme till att göra investeringar för att dämpa effekterna av konjunkturskiftet. I annat fall kommer människors köpvilja att gå ned när ekonomin stannar, vilket i sin tur kommer att leda till att människor förlorar sina jobb, med efterföljande nedskärningar i statens övriga ansvarsområden.

Jag tog snacket

Har du tagit snacket? Hur kändes det? Berätta för oss och dina följare via hashtaggen #baradagarkvar

Dela detta till den du tror berörs